Tingimused

Üldtingimused

 • Üldised tingimused kehtivad Jahipauna netipoe klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku OÜ Jahipaun (edaspidi Jahipaun) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 • Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud
 • Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Jahipauna vahelisi suhteid Jahipauna hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
 • Jahipaun jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.jahipaun.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 • Jahipaun ja Klient soovivad kaubelda Jahipauna veebilehekülje www.jahipaun.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Jahipauna netipoes tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.

 

Hinnad netipoes

 • Jahipauna netipoes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%. Hinnad netipoes ja müügisalongides võivad erineda!
 • Kauba transpordi hind Jahipauna e-poes kajastub maksmisel ja ostuarvel.
 • Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest Jahipauna poolt esitatud arve alusel.
 • Jahipaun jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

 

Vastutus ja vääramatu jõud

 • OÜ Jahipaun vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Klient vastutab OÜ Jahipauna ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
 • OÜ Jahipaun ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
 • OÜ Jahipaun ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

 

Muud tingimused

 • OÜ Jahipaun kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. OÜ Jahipaun ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
 • Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
 • Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad klient ja OÜ Jahipaun Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
 • Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka OÜ Jahipaunal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.